Tất cả
Địa chỉ: Liên Ninh – Thanh Trì
Điện thoại: 02436824873
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON A LIÊN NINH NĂM HỌC 2021- 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON A LIÊN NINH NĂM HỌC 2021- 2022

UBND HUYỆN THANH TRÌ

TRƯỜNG MN A XÃ LIÊN NINH

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/KH-MNALN

 

                                    Liên Ninh, ngày 19 tháng 5  năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non A xã Liên Ninh

Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Căn cứ thông báo số 182/-TB/HU ngày 11/5/2021 của Huyện ủy Thanh trì về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 18/5/2021 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Thanh Trì của UBND huyện Thanh Trì;

Căn cứ số trẻ điều tra từ 0-5 tuổi thuộc địa bàn được phân tuyến tuyển sinh và số chỉ tiêu được huyện giao.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về tình hình cơ sở vật chất của nhà trường. Ban giám hiệu trường mầm non A xã Liên Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau:

A. MỤC ĐÍCH -  YÊU CẦU

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bào chính xác, công bằng, khách quan, hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GD đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn 02 thô Thọ Am và Nội Am xã Liên Ninh, căn cứ vào số học sinh ở các khối chuyển lên, đề xuất với PGD&ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo tất cả học sinh trong độ tuổi được đến trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp.

4. Tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.

B. NỘI DUNG 

I. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh

Nhà trường phối hợp với UBND xã Liên Ninh tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn hai thôn Thọ Am và Nội Am, đảm bảo số liệu chính xác phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh. Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của nhà trường trên địa bàn thôn Thọ Am và Nội Am phải được UBND, Công an xã Liên Ninh xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, là cơ sở để phòng GDĐT tham mưu với UBND huyện trong công tác phân tuyến tuyển sinh.

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhà trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, báo cáo phòng GDĐT theo quy định.

II. Thực hiện công tác tuyển sinh

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Đối tượng tuyển sinh: Số trẻ trong một nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 13, Điều lệ trường mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại Điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm, lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em: Đảm bảo ít nhất 1,5 m2 cho một trẻ.

- Địa điểm tuyển sinh: tại điểm trường chính (thôn Thọ Am) trường mầm non A xã Liên Ninh, thời gian vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

2. Độ tuổi dự tuyển:

          - Nhà trẻ: 18->36 tháng

          - Mẫu Giáo: 3-4 tuổi (2018), 4-5 tuổi (2017), 5-6 tuổi (2016)

Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.

Phối hợp với UBND xã Liên Ninh về công tác tuyển sinh; phối hợp với các đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của UBND xã Liên Ninh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về công tác tuyển sinh trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi để cha mẹ của trẻ hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh quy định. Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn(theo Luật cư trú hiện hành).

4. Thời gian tuyển sinh

4.1. Cấp mã số học sinh: Nhà trường hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021.

4.2. Thời gian tuyển sinh:

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.

- Tuyển sinh bổ sung: Sau ngày 28/7/2021, nếu nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo); căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, địa phương, Ban Chỉ đạo tuyển sinh của huyện phê duyệt cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021.

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

- Tổng số học sinh được giao: 435 học sinh, biên chế vào 12 lớp

- Học sinh hiện có trong trường năm học 2020-2021: 258 (Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú thôn Thọ Am, Nội Am: 237; Học sinh trái tuyến: 21)

- Học sinh tuyển mới trong năm học 2021-2022: 177. Cụ thể:

Nội dung

MG lớn

 (5-6 tuổi)

MG nhỡ

(4-5 tuổi)

MG bé

(3-4 tuổi)

Nhà trẻ

24-36 thg

Nhà trẻ

18-24 thg

Tổng

Số trẻ điều tra

135

155

118

121

80

673

Chỉ tiêu

135

120

105

50

25

435

HS hiện có

97

99

45

17

0

258

HS tuyển mới

38

21

60

33

25

177

Số giáo viên

8

9

9

5

3

34

Số lớp

3

3

3

2

1

12

B/q trẻ/lớp

45

40

35

25

25

36,2

Tổng HS

toàn trg

135

120

105

50

25

435

- Địa bàn tuyển sinh: Các cháu học sinh trong độ tuổi từ 18-72 tháng tuổi trên địa bàn 02 thôn Thọ Am và Nội Am xã Liên Ninh.

6. Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

1. Chủ động phối hợp với Công an các xã, thị trấn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn Thôn Thọ Am và Nội Am, báo cáo kết quả điều tra về UBND xã Liên Ninh; chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức hướng dẫn.

2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

3.Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

4. Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường trình Trưởng phòng GDĐT huyện ra Quyết định thành lập; thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số Ủy viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh,cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;

- Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.

- Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19)

- Hiệu trưởng nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã Liên Ninh và báo cáo với Phòng GDĐT.

II. Chế độ báo cáo

- Ngày 06/5/2021: Nộp thống kê số liệu trẻ trong độ tuổi tuyển sinh có xác nhận của UBND và Công an xã Liên Ninh.

- Ngày 19/5/2020: Nộp kế hoạch tuyển sinh của nhà trường về PGD&ĐT huyện Thanh Trì.

- Ngày 29/7/2021: Báo cáo phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 04/8/2021: Nộp Báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non A xã Liên Ninh năm học 2021-2022. Nhà trường kính mong cấp trên tạo điều kiện để công tác tuyển sinh của nhà trường đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

     - UBND huyện Thanh Trì

     - Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì;

     - UBND xã Liên Ninh;

    - Lưu: VT.

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              Khúc Thị Thu Trang

 

 

 

Phụ lục

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH

TRƯỜNG MẦM NON A XÃ LIÊN NINH

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số 35/KH-MNALN ngày 19 tháng 5 năm 2021

của Trường mầm non A xã Liên Ninh)

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Trước ngày 15/03/2021

Điều tra số liệu học sinh trong độ tuổi tuyển sinh gửi về phòng để tổng hợp (lần 1)

Đ/c Nguyễn Thị Soan, PHT Tổ công tác điều tra phổ cập

Trước 14/4/2021

Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên sổ điểm điện tử ESAMS (mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cứ trú thực tiễn, ...)

Đ/c Nguyễn T Hồng Nhung Phó HT

Đ/c Nguyễn Ngọc Diệp, nhân viên VT

Chậm nhất 15/4/2021

Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh báo cáo UBND xã Liên Ninh để báo cáo UBND huyện qua Phòng GD&ĐT (lần 2)

Đ/c Nguyễn Thị Soan, PHT Đ/c Nguyễn Ngọc Diệp, nhân viên VT

19/5/2021

Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021; Tờ trình Hội đồng tuyển sinh nộp về phòng GDĐT

Đ/c Khúc Thị Thu Trang, Hiệu trưởng

Trước 28/5/2021

Hoàn thành cấp mã số học sinh cho cha mẹ học sinh

Đ/c Nguyễn Ngọc Diệp, nhân viên VT

GVCN lớp A1, A2, A3, A4

Từ 24/6-26/6

Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó HT.

Tổ công tác.

Từ 12/7 - 20/7/2021

Tuyển sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến:

- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021;

BGH + Tổ công tác

Từ 23/7-28/7

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến

HĐ tuyển sinh nhà trường

29/7

Báo cáo phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu

Đ/c Khúc Thị Thu Trang, Hiệu trưởng

Từ 30/7-01/8

Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến (đợt bổ sung - nếu có)

HĐ tuyển sinh nhà trường

03/8

Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung và Tổ công tác.

04/8

Nộp Phòng GD&ĐT báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh

Đ/c Khúc Thị Thu Trang, Hiệu trưởng


Danh mục: